Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen "VOP")

Ve VOP najdete všechny důležité právní informace týkající se prodeje a poskytování konzultací a pořádaných akcí prostřednictvím webových stránek www.kouc-miksickova.cz. VOP obsahují informace, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") ohledně objednání a koupi konzultací nebo účasti na pořádaných pobytových akcích (dále jen "pobytové akce") a ostatních akcích ("ostatní akce") prostřednictvím formuláře na rozhraní webové stránky www.kouc-miksickova.cz (dále jen "web").

VOP obsahují i tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka v závěru objednávkového formuláře. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy a budou i pro Vás závazné. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Děkujeme za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

OBSAH VOP:

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V. DODACÍ PODMÍNKY

VI. AUTORSKÁ PRÁVA

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

X. ZÁVĚREM


I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

1. Web: Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.kouc-miksickova.cz

2. Konzultace: Jedná se o konzultace poskytované dálkově (telefonicky nebo on-line s využitím některé z komunikačních platforem jako např. ZOOM, Whatsapp, Google Meet) nebo v rámci osobního setkání. Ve VOP používáme pro Konzultace i označení "Služby."

3. Pobytové akce: Jedná se o pořádané akce pro skupiny trvající minimálně jeden den dále jen "Pobytové akce". Ve VOP používáme pro Pobytové akce i označení "Akce" či "Služby."

4. Ostatní akce: Pořádané akce krátkodobého charakteru, dále jen "Ostatní akce". Ve VOP používáme pro Ostatní akce i označení "Akce" či "Služby."

5. Poskytovatel:

Klára Mikšíčková

IČ: 17234212

Sídlo: Nám. J. Švermy 73, 431 86 Kovářská

E-mail: miksickova.kouc@gmail.com

Telefon: 737 19 61 35


Poskytovatel je zapsaný v živnostenském rejstříku. Úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Magistrát města Prahy.


Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.


Pokud je v textu VOP uvedeno "My", "Nás", "Naše" apod., myslí se tím vždy Poskytovatel.


6. Klient: Klientem je každý, kdo má zájem o uzavření anebo přímo uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb anebo Smlouvu o poskytování digitálního obsahu. Klientem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

Pokud je v textu VOP uvedeno "Vy", "Vás", "Vaše" apod., myslí se tím vždy Klient.


7. Spotřebitel: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací.

8 Účastník/Smluvní strana: Klient i Poskytovatel jsou Účastníky Smlouvy, jsou její Smluvní stranou.


9. Smlouva o poskytování služeb: Tuto smlouvu spolu uzavíráme pro poskytování Služeb, ať již jde o on-line nebo offline poskytované služby. Pokud je v dalším textu používán pojem "Smlouva", myslí se tím Smlouva o poskytování služeb. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP v čl. III. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena objednávkou (vyplněným rezervačním formulářem či zaslané e-mailem), a jejím přijetím ze strany Poskytovatele a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašleme e-mailem písemné potvrzení.

10. Smlouva uzavřená distančním způsobem: Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web a e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

11. Spotřebitelská smlouva: Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní Klienti. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo "Klient" je uvedeno "Spotřebitel").

12. Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné.

13. Rozhodné právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen "NOZ") a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit přímo jejich aktuální znění.

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ, které máme uvedené na Webu a podle NOZ jsme povinni Vám je poskytnout i v textové podobě (a za tu se pro tyto účely pouhé uvedení na Webu nepovažuje).

1. Podrobnosti o Konzultacích a Akcích jsou uvedené přímo v popisu na Webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky se Vám zobrazí podrobný popis.

2. Údaje o Naší totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsme již uvedli výše, v čl. I. odst. 4 VOP.

3. Cena Konzultací a Akcí je vždy uvedená v jejich popisu. Jde o cenu konečnou.

4. Konzultace a Akce lze hradit klasickým bankovním převodem nebo rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím bank uvedených ve vystavené faktuře.

5. Konzultace budou dodány ve lhůtě mezi námi sjednané.

6. Jako Spotřebitel můžete odstoupit od Smlouvy do 14 dní od jejího uzavření, pokud již v této lhůtě nebylo na základě Vaší výslovné žádosti (výběru konkrétního termínu) plnění poskytnuto. Můžete-li od Smlouvy odstoupit, k odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP a je uveden na jejich poslední straně anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete. Podrobnosti k možnosti odstoupení najdete v čl. VII. VOP.

7. Spotřebitel má právo reklamovat vadnou Službu a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. VOP.

8. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu [miksickova.kouc@gmail.com] Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

9. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Objednávání Konzultací a Akcí probíhá přes Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, případně zasláním objednávky e-mailem. Věnujte prosím popisu Konzultací (a jejich zvýhodněných balíčků) a Akcí svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte Nás ještě před objednáním kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.

2. Prezentace Služeb uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Smlouvu.

3. V objednávkovém formuláři k dané Službě jako Klient vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávané Službě, fakturační adresu a dodací adresu (pokud Vám máme dodávat i nějaké "fyzické" podpůrné materiály a pomůcky, např. tištěné workbooky apod. a doručovací adresa je odlišná), e-mail (na něj Vám zašleme potvrzení přijetí objednávky a slouží i pro další komunikaci týkající se objednávky, telefonní kontakt (abychom Vám mohli rychle kontaktovat například při nutnosti zrušit domluvený termín). Pokud máme povolený zjednodušený formulář, může být část těchto údajů nepovinná a vyplňovat je proto nemusíte. Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. O potvrzení objednávky Vás budeme informovat e-mailem. Smlouva vzniká okamžikem zaslání faktury Klientovi.

4. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a zálohová faktura.

5. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

6. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

7. Objednávat službu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby Webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

8. Objednávky Pobytové akce se přijímají nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s prodávajícím.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena: Cena je uvedena přímo u Konzultací, případně balíčků Konzultací a u Akcí v popisu na Webu. Nejsme plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena.

2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně: Sjednanou cenou je cena uvedená u Služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Službu dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme.

3. Dodání Služby až po zaplacení: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. Možnosti úhrady ceny:

  • Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.


5. Splatnost ceny: Cena je splatná do 7 dní od uzavření Smlouvy, není-li v popisu Služby uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.


V. DODACÍ PODMÍNKY:

1. Způsob dodání: Konzultace a Akce budou dodány dle podmínek uvedených v jejich popisu na Webu nebo individuálně sjednaných. Při poskytování konzultací a akcí se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje Vámi sdělené, jež mají význam pro jejich řádné poskytování. Termín, resp. jednotlivé termíny poskytnutí konzultace budou vždy mezi námi dohodnuty buď písemně nebo mailem nebo telefonicky nebo Vámi vybrány z termínů uvedených v rezervačním systému. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 9 do 16 hodin. Zavazujeme se Vám navrhnout aspoň 2 možné termíny v době do 3 týdnů od uzavření smlouvy, pokud již nebude naše kapacita plně vyčerpána. V případě, že Vám nemůžeme nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Jste-li Spotřebitel, pak v době pro odstoupení od Smlouvy (14 dnů od uzavření Smlouvy) započneme s plněním pouze na Vaši výslovnou žádost. Akce jsou dodány dle termínů popsaných u dané akce na webu.

2. Poskytování informací: Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit Nám veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí Konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně Nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí Konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování Konzultací nebo v souvislosti s nimi jsou považované za důvěrné a zavazujeme se o nich zachovávat mlčenlivost. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsme oprávněni od Vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené Vaším podpisem.

3. Konzultace a Pobytové akce jsou vhodné pouze pro Klienty, kteří nejsou v péči psychiatra, a kteří neužívají psychofarmaka a léky ovlivňující psychiku. Pokud byste v danou chvíli nesplňovali obě podmínky současně, prosím neobjednávejte Konzultace či Pobytové akce. V případě, že zjistím, že byla konzultace či Pobytová akce objednána v rozporu s tímto ustanovením, jsem oprávněna od smlouvy o Poskytování služeb odstoupit. Konzultace a Akce není poskytováním zdravotní péče a nenahrazuje ji. Účastník je si vědom, že prodávající a lektor akce nenese žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou během, nebo po akci. 

4. Učástník Akce je povinnen zdržet se účasti na akci v době akutních zdravotních obtíží, zdržet jakéhokoliv nevhodného chování, které ohrožuje nebo narušuje soukromí dalších účastníků nebo lektora, zdržet se požívání alkoholu (s výjimkou přiměřené konzumace během neformálních společenských částí programu), nelegalizovaných drog a omamných látek.


VI. ODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDKY, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Služby poskytujeme s využitím profesních znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme ani my ani lektor odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě poskytnutých Služeb sami dosáhnete a jaké konkrétní kroky podniknete. Výslovně upozorňujeme i na to, že úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím našich Služeb, ale i na dalších faktorech, včetně Vašich schopností, Vaší výchozí situace, situace na trhu.

2. Autorská práva: Na informace, postupy, výstupy předávané v rámci Služeb se vztahují autorská práva, jde-li o naše autorské dílo a pak není možné je ani jejich obsah bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. K výstupům z Konzultací a Akcí a předaným metodám poskytujeme Klientovi licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jejich doručením po řádné úhradě celé kupní ceny. Dojde-li k porušení autorských práv nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Klienta k poskytování Konzultací stejného nebo obdobného obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely formou výuky/předávání získaných informací a postupů za úplatu dalším osobám. Pokud byste chtěli použít citace nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte nás předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů: Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí konzultace, pak pokud na základě Vaší výslovné žádosti jako Spotřebitele učiněné v textové podobě započneme s plněním ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ a Konzultace bude v této lhůtě poskytnuta, pak v takovém případě nemáte právo od Smlouvy bez uvedení důvodů ve 14denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). Pokud by ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy byla splněna jen část plnění (konzultací) a od Smlouvy jste odstoupili, bude Vám vrácena jen poměrná část sjednané ceny, resp. jste povinni uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

2. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:

Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na naši adresu nebo jiným zřejmým způsobem odstoupili (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupení můžete napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který je uveden na poslední straně těchto VOP i na Webu. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

K odstoupení, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Služby u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

3. Vrácení peněz: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste Nám je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady.

4. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů: Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Klient odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve lhůtě pro odstoupení nebo by nešlo o Spotřebitele), Klienta o této nemožnosti bez odkladu vyrozumíme. Peníze v takovém případě Klientovi vrátit nemůžeme.

5. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

Jak Vy jako Klient, tak My jako Poskytovatel jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

6. Storno podmínky pro Pobytové akce. Na pobytové akce se vztahují odlišné podmínky vzhledem k nákladům na organizaci a zajištění potřebných dodavatelů. Storno podmínky jsou následující: Zrušení účasti 2 měsíce před datem zahájení 25 % storno, zrušení 1 měsíc předem 50 % storno, do 14 dnů před datem zahájení 75 % storno, méně než 14 dnů - 100 % storno. V případě zajištění adekvátního náhradníka Klientem se storno podmínky neuplatňují.

7. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů (např. nemoc). V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.


VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925.

2. Odpovídáme za dodání Služeb v rozsahu, podobě a kvalitě mezi námi sjednané (tj. zejména odpovídají popisu na Webu a vlastnostem obvyklým). V případě, že je dodána vadná Služba, má Klient právo požadovat nápravu (odstranění) vady nebo slevu z ceny. V případě, že není odstranění vady možné anebo jako Poskytovatel vadu včas neodstraníme, má Klient právo požadovat slevu z ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

3. Uplatnění reklamace:

Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované vady a návrh řešení reklamace.

Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme písemné potvrzení. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budeme v 30denní lhůtě i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste nám poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedeme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste cenu hradili.

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

1. Na Webu, prodejních stránkách, na Našich profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňujeme reference na naše Služby. Tyto reference jsou vždy referencemi našich Klientů a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference vždy ověřujeme, že jde o osobu, která si Službu u nás zakoupila. Případně jde o reference, které jsme obdrželi od Našich Klientů v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Klientovi po dodání Produktu, resp. u on-line kurzu po jeho skončení. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Klientů a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Klienta.


X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2023.

4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku; podrobnosti najdete v článku VI. našich všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení musí být odesláno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Toto odstoupení může učinit pouze spotřebitel a pouze v případě, že je pro dané produkty a služby odstoupení možné.)


Oznámení o odstoupení od smlouvy


Adresát:

Klára Mikšíčková

IČ: 17234212

Sídlo: Nám. J. Švermy 73, 431 86 Kovářská

E-mail: miksickova.kouc@gmail.com


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:


Datum objednání* /uzavření smlouvy*:


Moje jméno a příjmení:


Moje adresa:


PRO PŘÍPAD, ŽE BYLA CENA HRAZENA KARTOU A NE PŘEVODEM Z BANKOVNÍHO ÚČTU A CHCETE PENÍZE VRÁTIT NA ÚČET:

Peníze mi vraťte na bankovní účet vedený u …………………….banky, číslo účtu:


Datum:


Podpis (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):


(*) Nehodící se škrtněte